Par skolu

Māksla runā par pasauli savā īpašā valodā. Mākslas valoda ir vizuāla, uztverama ar redzi. Ja Tu saproti šo valodu, Tu esi bagāts, Tu spēj saprast vārdos neizteikto un pateikt vārdos nepasakāmo. Ja tu vēlies izzināt šo pasauli, nāc pie mums, Tevi gaidīsim!

Cēsu pilsētas Mākslas skola ir Cēsu novada pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde. Tā sākusi darboties 1988. gadā ar nosaukumu „Priekuļu bērnu mākslas skola” Priekuļos, Cēsu prospektā 1.

1995./96. mācību gadā pēc skolas reorganizācijas izveidojās Cēsu mākslas skola Cēsīs, Lielā Katrīnas ielā 2, saglabājot struktūrvienību Priekuļos. Kopš 1998./99. mācību gada skola darbojas Cēsīs, Palasta ielā 11. 2004. gadā mainās skolas nosaukums un tagad tas ir – Cēsu pilsētas Mākslas Skola, kura ir saglabājusi savu darbību arī Priekuļos. 2023. gada oktobrī skola atzīmēs savas pastāvēšanas 35 gadu jubileju. Kopš skolas dibināšanas, 31 gadu, skolu vadīja skolas direktors Vilnis Kļaviņš.

Skola īsteno divas „Vizuāli plastiskās mākslas” izglītības programmas, kuras apgūst audzēkņi līdztekus vispārējās pamata un vidējās vai vidējās profesionālās programmas ieguvei.

Skola līdztekus vispārējai pamata un vidējai izglītībai īsteno profesionālās ievirzes „Vizuāli plastiskā māksla” 6 gadu izglītības programmu 20V skolēniem un 30V jauniešiem 3 gadu programmu. Skolu beidzot, absolventi saņem apliecību par Profesionālās ievirzes izglītību. No 8 gadiem skolā piedāvā interešu izglītības programmu, sagatavošanas klasi.

Skolā strādā 15 profesionāli mākslinieki, pedagogi. Skolā Priekuļos mācās 40 skolēni, Cēsīs  200 skolēni no Cēsīm un Cēsu novada.

Skola ir akreditēta profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kur skolēni saskaņā ar profesionālās ievirzes izglītības programmu “Vizuāli plastiskā māksla” apgūst sekojošus priekšmetus: zīmēšanu, gleznošanu, veidošanu, mākslas valodas pamatus, datorgrafiku, foto pamatus, grafiku un dizaina pamatus. Skolai ir sava specifika, 4 nodaļas: stikla dizains, keramika, koktēlniecība un vides dizains. No 2. klases skolēni mācās kādā no izvēlētajām nodaļām.

Nodarbības skolā notiek laikā no 14.:30 līdz 20:20. Mācību gads ir no septembra līdz maijam. Mācību slodze ir 3X nedēļā, 12 mācību stundas. Maija pēdējā nedēļā 20V3., 20V4., 20V5., 30V1 un 30V2 skolēni un jaunieši piedalās plenēra praksē, zīmējot dabā.

20V6. klase un 30V3 jaunieši pēdējā gadā izstrādā vairākos priekšmetos nobeiguma darbus. Skolu beidzot, nobeiguma darbu izstādē, Cēsu izstāžu namā tiek eksponēti skolēnu mākslas darbi. Pavasarī, no maija līdz jūnija beigām skolā ir izsludināta elektroniska pieteikšanās, jaunu audzēkņu uzņemšanai. Uz brīvajām vietām, kādā no programmām, atkārtotu elektronisku pieteikšanos skola var izsludināt augusta pirmajās divās nedēļās. Skolā pieteikto skolēnu prasmes abās programmās 20V un 30V septembra pirmajā nedēļā izvērtē pēc veiktajiem diagnosticējošiem darbiem.

Stundas muzejā, Cēsu izstāžu namā, koncertzāles „Cēsis”galerijā, izbraukums ar vilcienu uz Rīgas Naciopnālo Mākslas Muzeju, ir skolas mācību programmas sastāvdaļa. Skolas skolēni regulāri un ar labiem rezultātiem startē LNKC profesionālās ievirzes skolu ikgadējā valsts konkursā un dažādos ar mākslu saistītos konkursos. Skola iesaistās sadarbības projektos ar citām mākslas skolām, aktīvi iesaistās pilsētas organizētajos pasākumos, vada meistarklases.

Skolas absolventi turpina mākslas izglītības studijas dažādās mākslas izglītības skolās un augstskolās, kuras beigušie jaunieši, sevi apliecina kā profesionāli mākslinieki glezniecībā, grafikā, arhitektūrā, mēdiju mākslā, produktu dizainā, modes dizainā un dažādās laikmetīgās mākslas jomās.

 

Izmantojiet iespēju sekot skolas jaunumiem CMS Facebook un Instagram kontos un www.cesumakslasskola.lv!