Mērķi un uzdevumi

Mākslas izglītības programmu skolēni apgūst līdztekus vispārējai izglītībai. Profesionālas ievirzes izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” mērķi ir nodrošināt iespēju sagatavoties profesionālās vidējās izglītības ieguvei vizuāli plastiskās mākslas, lietišķās mākslas un dizaina programmās, sekmēt izglītojamā veidošanos par garīgi attīstītu, brīvu, atbildīgu un radošu personību un radīt motivāciju izglītības turpināšanai profesionālās vidējās izglītības pakāpē.

Profesionālās ievirzes izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” galvenie uzdevumi ir nodrošināt sistematizētu pamatzināšanu un pamatprasmju apguvei mākslas priekšmetos, veicināt māksliniecisko spēju attīstību, kā arī vērtīborientācijas veidošanu mākslā atbilstoši uzņemšanas prasībām profesionālās vidējās izglītības programmās, sekmēt mākslinieciskās darbības pieredzi un attīstīt jaunrades spējas, attīstīt pamatprasmes mākslas projektu īstenošanai, sekmēt izglītojamā emocionālo un intelektuālo attīstību, atraisīt izglītojamā individuālās radošās spējas, sniegt zināšanas par mākslas valodu un attīstīt prasmes raksturot mākslas darba tēlainību, apgūt pamatterminoloģiju mākslā, sniegt priekšstatu un attīstīt orientēšanos mākslas žanros, stilos un mākslinieku daiļradē.